Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Adresa elektronickej pošty: info@kinky.sk

I. DEFINÍCIA A VYMEDZENIE POJMOV
Záujemca:
Plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Kompletne vyplnená objednávka
Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim označené hrubým písmom) nachádzajúca sa na webovej stránke Predávajúceho, pričom týmto odoslaním objednávky záujemca potvrdil, že bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení a že odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje Konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie;

Kupujúci
a) Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“),
b) Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“);

Zmluva
Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Predávajúcemu, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku II. týchto VOP;

Tovar
Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Predávajúceho, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so Zmluvou a VOP kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho;

Doručenie tovaru
Dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke;

Doprava tovaru

Dobierka
Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom využitia poštových služieb Slovenskej pošty a/alebo Českej pošty (I. Trieda alebo obdobná služba, ktorú poskytuje Slovenská pošta, a.s. a/alebo Česká pošta, a.s.) alebo kuriérnou spoločnosťou GLS Slovakia  (aj s telefonátom kuriéra Kupujúcemu, v ktorom ho informuje o presnom čase a mieste dodania tovaru). Tovar je taktiež možné vyzdvihnúť osobne na odberných miestach Zásielkovne. 

Cena tovaru
Hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke Predávajúceho; v Kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené bez DPH;

Cena za doručenie tovaru
Cena doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., Českej pošty, a.s., alebo kuriérnou spoločnosťou GLS Slovakia  je uvedená na webovej stránke Predávajúceho v menu “Pokladňa”, a zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru;

Konečná cena
Definitívna cena bez DPH, ktorú zaplatí Kupujúci, je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru;

Potvrdenie o prijatí objednávky
Potvrdenie, ktoré zašle Predávajúci na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúcemu bola doručená Kompletne vyplnená objednávka;

Webová stránka Predávajúceho
Verejný elektronický obchod Predávajúceho nachádzajúci sa na adrese https://kinky.sk v sieti Internet;

Reklamačný poriadok
Postup pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru, špecifikovaný v článku VIII. týchto VOP;

II. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Záujemca vypĺňa objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Predávajúceho, v ktorej si zvolí jednotlivé položky tovaru, o ktoré má záujem, spôsob platby a spôsob doručenia tovaru, ako i prípadné ďalšie tam vyžadované údaje.
Záujemca je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Záujemcom, a to vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé alebo ak Záujemca neuvedie funkčnú schránku elektronickej pošty.
Predávajúci je v závislosti na charaktere objednávky (objem tovaru, výška ceny a pod.) vždy oprávnený žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, alebo písomne, a to najmä, ale nie výlučne v prípade zvoleného spôsobu platby na dobierku. V prípade, že Kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, Predávajúci má právo Zmluvu neuzavrieť.
Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Predávajúcemu, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. tohto článku.
Akákoľvek zmena Kompletne vyplnenej objednávky po uzavretí Zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

III. DODANIE TOVARU

Kupujúci si môže zvoliť spôsob dodania tovaru, a to jeden z nasledujúcich spôsobov:
a) doručenie tovaru prostredníctvom využitia poštových služieb Slovenskej pošty a/alebo Českej pošty (I. Trieda alebo obdobná služba, ktorú poskytuje Slovenská pošta, a.s. a/alebo Česká pošta, a.s.) pri platbe vopred.
b) doručenie kuriérom prostredníctvom kuriérnej spoločnosti GLS Slovakia  aj s telefonátom kuriéra Kupujúcemu, v ktorom ho informuje o presnom čase a mieste dodania tovaru) pri platbe vopred,
c) dobierka, doručenie tovaru prostredníctvom využitia poštových služieb Slovenskej pošty a/alebo Českej pošty alebo doručenie prostredníctvom kuriérnej spoločnosti GLS Slovakia,  aj s telefonátom kuriéra Kupujúcemu, v ktorom ho informuje o presnom čase a mieste dodania tovaru) pri platbe vopred.

Za deň dodania tovaru sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou.
Pri tovare, ktorého Konečná cena má byť zaplatená Kupujúcim pri prevzatí tovaru začína plynúť dodacia lehota dňom uzavretia Zmluvy. V ostatných prípadoch začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania Konečnej ceny na Bankový účet Predávajúceho.
Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.
V prípade, ak sa tovar uvedený v Kompletne vyplnenej objednávke nachádza v sklade Predávajúceho, jeho expedovanie je možné nasledujúci pracovný deň po objednávke Kupujúcim. Ak to okolnosti umožňujú, Predávajúci expeduje objednaný tovar už v deň doručenia Kompletne vyplnenej objednávky.
Po dohode Kupujúceho a Predávajúceho je možné tovar odoslať takmer do všetkých krajín. Dohoda je možná buď písomnou alebo elektronickou formou, pričom je potrebné, aby Kupujúci o požiadavke zaslania tovaru do zahraničia informoval Predávajúceho. Cena tovaru je prepočítaná kurzom banky Kupujúceho, prípadne Predávajúceho v závislosti od podmienok príslušných bánk. Úhrada je vykonávaná vždy vopred, prevodom na bankový účet Predávajúceho v EUR. Kupujúci znáša všetky bankové prevody pri doručovaní tovaru do zahraničia a súhlasí s tým, že cena za doručenie sa zvýši v závislosti     od cien za doručenie určených daným prepravcom.
Všetky zásielky sú balené tak, aby nebolo možné identifikovať obsah zásielky. Ako odosielateľ je uvedená Adresa spoločnosti prevádzkujúcej e-shop. Na balenie zásielok sú používané kartónové krabice alebo bublinkové obálky. Obsah je starostlivo balený tak, aby nedopatrením neprišlo k jeho poškodeniu.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Konečnú cenu, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke. V závislosti od zvoleného spôsobu platby je Kupujúci povinný uhradiť Konečnú cenu do 14 dní od doručenia Potvrdenia o prijatí objednávky, alebo pri prevzatí tovaru.
Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu účtovný doklad zároveň s tovarom objednaným v zmysle Kompletne vyplnenej Objednávky.
V prípade neuhradenia Konečnej ceny do 14 dní od splatnosti sa takéto konanie resp. nekonanie považuje za odstúpenie Kupujúceho od Zmluvy a Predávajúci má právo odstrániť všetky dáta Kupujúceho zo svojich zariadení.
Zaplatením Konečnej ceny sa rozumie jej pripísanie na účet Predávajúceho uvedený na webovej stránke Predávajúceho v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Konečnú cenu je Kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom v prospech Bankového účtu Predávajúceho. Číslo bankového účtu zašle Predávajúci  Kupujúcemu elektronicky.
Platba poštovými poukážkami sa vylučuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Konečnej ceny.

V. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo od uzavretej Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy preukázateľne odoslané Predávajúcemu. Toto právo má Spotrebiteľ aj v prípade, ak si objednaný tovar vyzdvihol osobne na Adrese pre vyzdvihnutie tovaru.
V prípade ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a do 14 dní odošle tovar Predávajúcemu, je povinný dodržať nasledujúce odporúčania:
a) spolu s tovarom je Spotrebiteľ povinný zaslať i písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy, ak ho nezaslal už skôr osobitne.
b) po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.“

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Právo na odstúpenie od Zmluvy nemôže Spotrebiteľ uplatniť pri týchto druhoch tovaru:
a) tovar určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
b) tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (najmä, ale nie výlučne lubrikačné gély, oleje, čistiace prostriedky na tovar), ktorý Spotrebiteľ rozbalil z pôvodného obalu (netýka sa obalu určeného na prepravu),
c) audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Spotrebiteľ rozbalil z pôvodného obalu (netýka sa obalu určeného na prepravu),

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Predávajúci zaistí dodanie tovaru v bežnej kvalite Kupujúcemu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky a v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že predávaný tovar vyhovuje všeobecne záväzným predpisom platnými na území Slovenskej republiky, ako aj ostatných krajín Európskej únie.
Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov.
Potvrdenie o záruke (ďalej ako „Záručný list“) Predávajúci Kupujúcemu vydá na vyžiadanie.
Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia Kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúkne Kupujúcemu k predanému tovaru ďalší tovar bezplatne, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Bezplatný tovar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke takéhoto bezplatného tovaru upozorniť. Ak má bezplatný tovar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť.

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady: Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nepoškodenú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť Predávajúcemu na Adresu pre vyzdvihnutie tovaru
Predávajúci neakceptuje spôsob doručenia tovaru na Dobierku.
Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie odoslať Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie prostredníctvom správy elektronickej pošty ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca lehoty na vybavenie Reklamácie. V prípade osobného uplatnenia Reklamácie vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Pri uplatnení reklamácie poštou zasiela Predávajúci potvrdenie o vybavení reklamácie v listinnej podobe na adresu Kupujúceho.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď po prevzatí Reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri odstúpení od Zmluvy podľa odseku 7 tohto článku alebo vrátení Konečnej ceny podľa odseku 8 tohto článku Predávajúci vráti uhradenú Konečnú cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Kupujúcemu na ním zvolený účet, inak na účet, z ktorého bola Konečná cena uhradená.
Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie zaslať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia Reklamácie. Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení Reklamácie (tiež „Reklamačný protokol“).

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu nedodaním tovaru v rozsahu dohodnutom v Zmluve len do výšky ceny tovaru v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobiť Predávajúci. V prípade poškodenia alebo straty zásielky uplatní príslušné nároky voči prepravcovi Predávajúci, dodacia lehota sa však v tomto prípade môže predĺžiť v závislosti od postupu konkrétneho prepravcu v takomto prípade (dohľadanie stratenej zásielky a pod.)
Zodpovednosť Predávajúceho za škodu spôsobenú vadným výrobkom nie je týmito VOP dotknutá.
Predávajúci nie je nijako zodpovedný za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Kupujúceho v súvislosti s využívaním tovaru na základe Zmluvy, VOP a Kompletne vyplnenej objednávky. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri kúpe a využívaní tovaru Kupujúcim.
Predávajúci zaistí prístup Záujemcu a/alebo Kupujúceho k administratívnemu rozhraniu určenému na správu a odoslanie objednávky na webovej stránke Predávajúceho. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Kupujúci je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Kupujúcim v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.
Predávajúci nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Kupujúceho alebo osobných údajov Kupújúceho či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku tovaru alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či objednávky tovaru, v prípade, ak toto zneužitie nespoôsobil Predávajúci.
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bdsm4you.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

navrh-na-zacatie-ars

IX. SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako a za akým účelom spracúvavame osobné údaje si môžete prečítať TU

X. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť  písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org . Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Príslušné všeobecne záväzné právne predpisy určené na ochranu Spotrebiteľa (najmä, ale nie výlučne Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nie sú týmto dotknuté.
Orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
tel. č. 041/7632 130
041/7632 139

Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Kupujúci cudzincom, alebo ak by sa tovar dodával na územie iného štátu.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka a tieto VOP.
Predávajúci je oprávnený poskytovať zľavy na jednotlivé položky tovaru podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo akciu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cien jednotlivých položiek tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách Kupujúceho v administratívnom rozhraní určenom na správu a odoslanie objednávky.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha najmä, ale nie výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty, ak nie je v týchto VOP uvedené, že na určitý úkon sa vyžaduje písomná forma. Za týmto účelom Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Predávajúci, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.
Kupujúci odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP veľkým písmenom je definovaná v článku I. VOP
Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke Predávajúceho a nadobúdajú platnosť a účinnosť 12.4.2020